H̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼-̼1̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼1̼2̼/̼1̼8̼4̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼4̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼ ̼

̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼o̼ằ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼p̼h̼á̼i̼,̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼Z̼a̼l̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼

̼H̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼T̼h̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼n̼à̼y̼.̼

Nguồn: https://travelmag.vn/hoi-thanh-duc-chua-troi-xuat-hien-tro-lai-o-thanh-hoa-d38623.html