K̼i̼n̼h̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼1̼k̼g̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼b̼ậ̼y̼”̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼.̼.̼.̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼(̼B̼V̼)̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼7̼5̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼

T̼a̼i̼ ̼B̼V̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼7̼5̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ú̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼

C̼a̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼g̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ò̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ì̼a̼,̼ ̼b̼ấ̼m̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼t̼h̼ỏ̼i̼ ̼s̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼đ̼ồ̼.̼.̼.̼

̼D̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼k̼i̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ổ̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ổ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼P̼i̼c̼a̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼”̼ă̼n̼ ̼b̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼P̼i̼c̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼u̼ệ̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼ỷ̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼P̼i̼c̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ì̼,̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼p̼i̼c̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼t̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼l̼o̼é̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ứ̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼