Tᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴠᴜ̣ “đᴏ̣̂ɴɢ ʙᴀʏ ʟᴀ̆́ᴄ” ᴏ̛̉ BV Tᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̂̀ɴ TW I: “Ôɴɢ ᴛʀᴜ̀ᴍ” ᴠᴀ̀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ 2016; ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 6ᴋɢ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ̂̀ɴ; đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼i̼ể̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼V̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼.̼
̼
̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼”̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼”̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼â̼m̼,̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼d̼à̼n̼ ̼l̼o̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼l̼a̼s̼e̼r̼.̼ ̼T̼á̼o̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼
̼


̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼A̼C̼C̼)̼
̼

̼T̼ừ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼.̼.̼.̼
̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼1̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼1̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ặ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼
̼
̼T̼ừ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼u̼ệ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ì̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼.̼,̼ ̼7̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼
̼
̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼-̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼G̼i̼á̼p̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼o̼ả̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼
̼
̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼D̼u̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼


̼̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼
̼
̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼X̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼á̼c̼ ̼d̼a̼o̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼.̼
̼
̼L̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼Đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ặ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼u̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼
̼
̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼1̼8̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼
̼
̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼ý̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
̼
̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼”̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼”̼.̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼”̼T̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼m̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
̼
̼N̼g̼à̼̼y̼ ̼7̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼B̼à̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼.̼
̼

̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼
̼
̼ ̼.̼.̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ù̼m̼”̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼
̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼̼ ̼t̼a̼̣̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ê̼̣̼̼ ̼t̼h̼â̼̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼t̼a̼̣̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼k̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼̣̼i̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼,̼ ̼b̼ố̼̼̼ ̼t̼r̼í̼̼ ̼ă̼̼n̼ ̼ở̼̼̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼.̼ ̼
̼
̼K̼h̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼
̼
̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼t̼r̼ư̼̼̣̼c̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼̼ ̼t̼ư̼̼̣̼ ̼ý̼̼ ̼n̼g̼ă̼̼n̼ ̼đ̼ô̼̼i̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼m̼ì̼̼n̼h̼.̼
̼
̼K̼h̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼̼u̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼d̼ỡ̼̼̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼n̼h̼ư̼̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼à̼̼y̼ ̼l̼ý̼̼ ̼d̼o̼ ̼m̼u̼ố̼̼̼n̼ ̼n̼g̼ă̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼đ̼ư̼̼ơ̼̼̣̼c̼ ̼n̼ằ̼̼̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼i̼̣̼ ̼r̼i̼ê̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼y̼ê̼̼n̼ ̼t̼ĩ̼̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼r̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼ý̼̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼y̼ê̼̼u̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼d̼ỡ̼̼̼ ̼b̼ỏ̼̼ ̼n̼ữ̼̼̼a̼.̼
̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼
̼


̼V̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼v̼í̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼d̼ỡ̼ ̼v̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼
̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼i̼̣̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼̼n̼g̼,̼ ̼t̼ấ̼̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼m̼à̼̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼.̼ ̼M̼ỗ̼̼̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼t̼í̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼̼̼t̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼l̼ý̼̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼̼ ̼t̼ừ̼̼̼n̼g̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼c̼h̼ấ̼̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼s̼o̼̣̼ ̼n̼ã̼̼o̼,̼ ̼c̼ả̼̼m̼ ̼x̼ú̼̼c̼ ̼r̼ấ̼̼̼t̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼ổ̼̼̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼n̼ê̼̼n̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼̼̼t̼ ̼k̼h̼ó̼̼ ̼k̼h̼ă̼̼n̼.̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼,̼ ̼h̼ỏ̼̼i̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼ở̼̼̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼.̼
̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼i̼̣̼,̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ả̼̼i̼ ̼t̼a̼̣̼o̼ ̼t̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼c̼á̼̼c̼h̼ ̼â̼̼m̼,̼ ̼l̼ắ̼̼̼p̼ ̼d̼à̼̼n̼ ̼l̼o̼a̼ ̼l̼ớ̼̼̼n̼,̼ ̼đ̼è̼̼n̼ ̼l̼a̼s̼e̼r̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼p̼h̼u̼̣̼c̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼”̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼”̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼c̼ù̼̼n̼g̼ ̼đ̼à̼̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ờ̼̼̼i̼ ̼b̼a̼̣̼n̼ ̼b̼è̼̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ả̼̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼̼i̼ ̼p̼h̼é̼̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼̼̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼.̼
̼
̼N̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼̼ ̼c̼ũ̼̼n̼g̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼”̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼i̼̣̼c̼h̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼̼y̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼m̼ờ̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼
̼
̼L̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼̼ ̼t̼ớ̼̼̼i̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼Q̼u̼ý̼̼ ̼t̼à̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼̼̼ ̼c̼h̼ấ̼̼̼t̼ ̼g̼â̼̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼m̼ô̼̣̼̼t̼ ̼s̼ố̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼c̼u̼̣̼ ̼s̼ử̼̼̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼̼̼t̼ ̼g̼â̼̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ấ̼̼̼t̼ ̼c̼ả̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼̼̼t̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼h̼u̼ố̼̼̼c̼ ̼g̼â̼̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼m̼à̼̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼,̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼o̼à̼̼n̼ ̼t̼o̼à̼̼n̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼.̼
̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼
̼
̼B̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼k̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼
̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼(̼P̼C̼0̼4̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼.̼
̼
̼̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼
̼
̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ú̼p̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼.̼
̼
̼”̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼ổ̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼0̼4̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼
̼

T̼r̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼̼

H̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼h̼ộ̼p̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼
̼
̼T̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼3̼,̼ ̼P̼C̼0̼4̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼4̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼”̼M̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼,̼ ̼”̼T̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼”̼.̼ ̼C̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼.̼ ̼
̼
̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼2̼.̼7̼8̼8̼,̼0̼0̼6̼ ̼g̼a̼m̼ ̼M̼D̼M̼A̼;̼ ̼1̼.̼6̼2̼5̼,̼8̼7̼ ̼g̼a̼m̼ ̼K̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼;̼ ̼5̼6̼8̼,̼8̼4̼ ̼g̼a̼m̼ ̼M̼e̼t̼h̼a̼m̼p̼h̼e̼t̼a̼m̼i̼n̼e̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼3̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼,̼ ̼2̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼à̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼á̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼y̼l̼o̼n̼,̼ ̼1̼0̼0̼ ̼v̼ỏ̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼y̼l̼o̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ã̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼,̼ ̼c̼h̼è̼,̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼D̼J̼,̼ ̼2̼ ̼â̼m̼ ̼l̼y̼,̼ ̼6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼o̼a̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼a̼s̼e̼r̼,̼ ̼3̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼h̼á̼y̼,̼ ̼2̼ ̼l̼a̼p̼t̼o̼p̼.̼
̼
̼M̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼,̼ ̼l̼à̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼
̼
̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼,̼ ̼P̼C̼0̼4̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼”̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ữ̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼;̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼
̼

̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼,̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼
̼
̼T̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼1̼/̼3̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼̼ờ̼̼̼n̼g̼ ̼d̼â̼̼y̼ ̼n̼ó̼̼n̼g̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼
̼
̼C̼ụ̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼K̼h̼á̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼I̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ẽ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼
̼
̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼
̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼/̼4̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼á̼̼n̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼Đ̼ả̼̼n̼g̼ ̼B̼ô̼̣̼̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼h̼o̼̣̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼̼̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼̼t̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼v̼ấ̼̼̼n̼ ̼đ̼ề̼̼̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼̼̼i̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼B̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼â̼̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼̼̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼I̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼B̼ô̼̣̼̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼̼̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼c̼ử̼̼̼ ̼đ̼o̼à̼̼n̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼̼̼m̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼V̼u̼̣̼ ̼T̼ổ̼̼̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼C̼á̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼̼,̼ ̼C̼u̼̣̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼̼n̼ ̼l̼ý̼̼ ̼K̼h̼á̼̼m̼ ̼c̼h̼ữ̼̼̼a̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼,̼ ̼V̼u̼̣̼ ̼P̼h̼á̼̼p̼ ̼c̼h̼ế̼̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ô̼̣̼̼ ̼t̼ớ̼̼̼i̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼B̼V̼.̼
̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼B̼ô̼̣̼̼ ̼t̼r̼ư̼̼ở̼̼̼n̼g̼ ̼B̼ô̼̣̼̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼̼y̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼l̼à̼̼ ̼v̼u̼̣̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼p̼h̼á̼̼p̼ ̼l̼u̼â̼̣̼̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̼m̼ ̼t̼r̼o̼̣̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼l̼à̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼a̼̣̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̼m̼ ̼t̼r̼o̼̣̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼q̼u̼ả̼̼n̼ ̼l̼ý̼̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼̼̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̼n̼ ̼m̼ô̼̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼̼̼a̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼.̼
̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ụ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼
̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ụ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼t̼ ̼”̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼u̼y̼ ̼t̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼”̼.̼
̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼.̼
̼
̼T̼r̼ê̼̼n̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼s̼ở̼̼̼ ̼k̼ế̼̼̼t̼ ̼q̼u̼ả̼̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼đ̼o̼à̼̼n̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼,̼ ̼B̼ô̼̣̼̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼̼̼ ̼q̼u̼y̼ế̼̼̼t̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̼n̼ ̼m̼ô̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼̼̼m̼,̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼ ̼t̼r̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼V̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼V̼ă̼̼n̼ ̼T̼i̼̣̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼̼m̼ ̼đ̼ố̼̼̼c̼ ̼B̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼â̼̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼̼̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼I̼.̼
̼
̼B̼ô̼̣̼̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼̼̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼B̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼â̼̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼̼̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼I̼ ̼t̼a̼̣̼m̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼̼n̼ ̼m̼ô̼̼n̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼h̼ơ̼̼̣̼p̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼ơ̼̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼̼̼i̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼̼̼m̼ ̼b̼á̼̼c̼ ̼s̼ĩ̼̼ ̼Đ̼ỗ̼̼̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼L̼ư̼̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼̼ở̼̼̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼d̼ư̼̼ỡ̼̼̼n̼g̼ ̼T̼a̼̣̼ ̼T̼h̼i̼̣̼ ̼T̼h̼ê̼̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼d̼ư̼̼ỡ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼̼ở̼̼̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼u̼̣̼c̼ ̼h̼ồ̼̼̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼̼̼c̼ ̼n̼ă̼̼n̼g̼ ̼v̼à̼̼ ̼Y̼ ̼h̼o̼̣̼c̼ ̼C̼ổ̼̼̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼̼̼n̼,̼ ̼n̼ơ̼̼i̼ ̼t̼r̼ư̼̼̣̼c̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼i̼̣̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ý̼.̼
̼
̼B̼ô̼̣̼̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼̼̼ ̼y̼ê̼̼u̼ ̼c̼ầ̼̼̼u̼ ̼t̼â̼̣̼̼p̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼ ̼l̼ã̼̼n̼h̼ ̼đ̼a̼̣̼o̼ ̼B̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼p̼ ̼t̼u̼̣̼c̼ ̼k̼i̼ể̼̼̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼̼̼m̼,̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼ ̼t̼r̼á̼̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ê̼̣̼̼m̼ ̼v̼à̼̼ ̼x̼ử̼̼̼ ̼l̼ý̼̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̼m̼ ̼t̼â̼̣̼̼p̼ ̼t̼h̼ể̼̼̼,̼ ̼c̼á̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼l̼i̼ê̼̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼r̼à̼̼ ̼s̼o̼á̼̼t̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼h̼ấ̼̼̼p̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼̼m̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼̼̼ ̼q̼u̼ả̼̼n̼ ̼l̼ý̼̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼v̼à̼̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼̣̼t̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼̼̼a̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼̼̼i̼,̼ ̼c̼ầ̼̼̼n̼ ̼ổ̼̼̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼n̼h̼ ̼t̼ư̼̼ ̼t̼ư̼̼ở̼̼̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ô̼̣̼̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼̼ ̼c̼á̼̼n̼ ̼b̼ô̼̣̼̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼ ̼v̼i̼ê̼̼n̼ ̼y̼ê̼̼n̼ ̼t̼â̼̼m̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼,̼ ̼đ̼ả̼̼m̼ ̼b̼ả̼̼o̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼t̼ố̼̼̼t̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼t̼á̼̼c̼ ̼k̼h̼á̼̼m̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼̼̼a̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼̼c̼ ̼b̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼̼n̼.̼
̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼V̼ă̼̼n̼ ̼T̼i̼̣̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼̼m̼ ̼đ̼ố̼̼̼c̼ ̼B̼ê̼̣̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼â̼̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼̼̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼ ̼I̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼
̼
̼”̼B̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼?̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼?̼
̼
̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ề̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼i̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼
̼
̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ý̼
̼
̼N̼ế̼u̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼.̼
̼
̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼
̼
̼”̼Đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼
̼
̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼C̼0̼4̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

https://kenh14.vn/toan-canh-vu-dong-bay-lac-o-bv-tam-than-tw-i-ong-trum-va-tai-nan-kinh-hoang-2016-phat-hien-6kg-ma-tuy-tren-tran-dinh-chi-giam-doc-2021040122432054.chn