X̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼

T̼T̼O̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼2̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

 ̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼-̼3̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼O̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼.̼ấ̼.̼m̼,̼ ̼đ̼.̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼6̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ô̼t̼ô̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼.̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼.̼ầ̼.̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼(̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼)̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼.̼á̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼7̼-̼3̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Nguồn: https://tuoitre.vn/xac-minh-clip-nguoi-mac-sac-phuc-csgt-dam-da-2-thanh-nien-20210328104251347.htm