M̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ạ̼c̼ ̼L̼i̼ê̼u̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼”̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼4̼/̼4̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼Đ̼ấ̼t̼ ̼M̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼ơ̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼c̼h̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼A̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼̼̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼̼̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼Đ̼ă̼̣̼̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼̼̼u̼ ̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼̣̼ ̼x̼ã̼̼ ̼H̼ư̼̼n̼g̼ ̼L̼ô̼̣̼̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼̣̼̼n̼ ̼T̼h̼ố̼̼̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼̼̼t̼)̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼đ̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼̼m̼ ̼r̼õ̼̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼t̼r̼ẻ̼̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼
̼V̼à̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼̼̼u̼ ̼1̼2̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼c̼ó̼̼ ̼đ̼ế̼̼̼n̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼P̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼c̼h̼ơ̼̼i̼.̼ ̼L̼ú̼̼c̼ ̼n̼à̼̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ư̼̼ơ̼̼̣̼u̼ ̼đ̼ể̼̼̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼̼i̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼̼̼ ̼n̼h̼à̼̼.̼ ̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼d̼u̼̣̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼k̼h̼ô̼̼n̼g̼ ̼c̼ó̼̼ ̼a̼i̼,̼ ̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼i̼ế̼̼̼n̼ ̼v̼à̼̼o̼ ̼p̼h̼ò̼̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼̼,̼ ̼n̼ơ̼̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼̼i̼ ̼r̼ồ̼̼̼i̼ ̼b̼ấ̼̼̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼̼̼ ̼n̼ằ̼̼̼m̼ ̼đ̼è̼̼ ̼l̼ê̼̼n̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼v̼à̼̼ ̼c̼ó̼̼ ̼n̼h̼ữ̼̼̼n̼g̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ì̼̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ề̼̼̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼b̼á̼̼o̼ ̼s̼ư̼̼̣̼ ̼v̼i̼ê̼̣̼̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼i̼̣̼a̼ ̼p̼h̼ư̼̼ơ̼̼n̼g̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼ơ̼̼̣̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼̼i̼ ̼l̼ầ̼̼̼n̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼̼t̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼ò̼̼n̼ ̼t̼h̼ư̼̼̣̼c̼ ̼h̼i̼ê̼̣̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼â̼̼m̼ ̼ô̼̼ ̼v̼ớ̼̼̼i̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼y̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼̼̼n̼ ̼k̼h̼á̼̼c̼,̼ ̼đ̼ề̼̼̼u̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼n̼h̼à̼̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼h̼á̼̼u̼.̼

̼T̼h̼u̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼)̼

Nguồn:https://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/moi-ban-con-gai-uong-ruou-roi-hiep-dam-tai-nha-3430243/