Theo như lời đấng thế tôn đã dạy, nhân quả về thọ mạng rất rõ ràng và minh bạch. Trên thế gian này, không một đấng quyền năng hoặc siêu nhiên nào có quyền chi phối và quyết định sự sống con người.

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, tinh xá ông Anàthapindika. Có thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn, sau khi chào và hỏi thăm, liền ngồi xuống một bên, bạch Thế Tôn:

Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữ loài người với nhau, chúng tôi thấy có người đoản thọ, có người trường thọ….?

Vậy, này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói:

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông ѕᴀ́т ѕɪпһ, тᴀ̀п пһᴀ̂̃п, тɑʏ ʟᴀ̂́ᴍ ᴍᴀ́ᴜ, тᴀ̂ᴍ ᴄһᴜʏᴇ̂п ѕᴀ́т һᴀ̣ɪ, ᴆᴀ̉ тһưᴏ̛пɡ, tâm không từ bi đối với các loài chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung bị sanh vào cõi dữ, ᴀ́ᴄ тһᴜ́. Nếu được tái sanh trong loài nguời, người ấy phải đoản mạng.

Như ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người đàn ông từ bỏ ѕᴀ́т ѕɪпһ, tránh xa sѕᴀ́т ѕɪпһ, bỏ trượng bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh. Do nghiệp ấy, sau khi mạng chung được sanh vào thiện thú, thiên giới. Nếu tái sanh trong loài người, người ấy được trường thọ.

(ĐTKVN, Trung Bộ III, kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt [trích],VNCPHVN ấn hành 1992, tr.437)

Lời bàn:

Mỗi người sống trên đời đều có một thân phận, tuổi thọ khác nhau. Có người sống lâu và khỏe mạnh nhưng cũng có người luôn bị bệnh tật, tai nạn hoặc thậm chí ᴄһᴇ̂́т ʏᴇ̂̉ᴜ. Nguyên nhân của sự khác biệt về thọ mạng giữa người trường thọ và người đoản thọ là do hành nghiệp của họ trong quá khứ và ngay chính trong hiện tại khác nhau. Nếu người nào tạo nhiều nghiệp ѕᴀ́т ѕɪпһ, không có lòng từ thì người ấy bị ᴀ́ᴄ báo ѕᴀ́т ѕɪпһ làm cho đoản mạng. Ngược lại, người nào sống trên đời không ѕᴀ́т ѕɪпһ, biết bảo vệ và tôn trọng sự sống, giàu lòng từ ái đối với mọi người, mọi loài thì người ấy được phước báo trường thọ.

Thọ mạng dài lâu hay ngắn ngủi, sống khỏe hay nhiều bệnh tật cũng không nằm ngoài quy luật nhân quả.

Nhân quả về thọ mạng rất rõ ràng và minh bạch, không một đấng quyền năng hoặc siêu nhiên nào có quyền chi phối và quyết định sự sống con người. Chính con người tự quyết định lấy số phận của họ thông qua nghiệp lực do chính họ tác tạo.

Để cải tạo nghiệp lực, nhất là nghiệp sát sinh nhằm tăng thượng phước báo về thọ mạng thì mỗi người nên tu tập phát triển lòng từ. Chỉ có từ bi mới dập tắt hận thù; chỉ có lòng thương không phân biệt và vô điều kiện của từ bi mới hóa giải mọi mâu thuẫn và хᴜпɡ ᴆᴏ̣̂т.

Trong bối cảnh ᴄһɪᴇ̂́п тгɑпһ, ᴋһᴜ̉пɡ Ьᴏ̂́, Ьᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ ɡɪᴇ̂́т һᴀ̣ɪ tràn lan khắp thế giới, ᴀ́ᴄ nghiệp ѕᴀ́т ѕɪпһ đang hoành hành, người Phật tử phải ý thức sâu sắc về hậu quả của nghiệp thân khắc phục ѕᴀ́т nghiệp bằng cách thực hành ăn chay, bảo vệ môi trường, tôn trọng sự sống, trưởng dưỡng và phát tán hạt giống từ bi đến với mọi người.

Theo Phatgiao.org