V̼ụ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼’̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ó̼n̼g̼’̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼’̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼’̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼ở̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼ẹ̼m̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼H̼.̼A̼ ̼-̼ ̼1̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼c̼a̼p̼t̼i̼o̼n̼:̼ ̼”̼T̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼!̼”̼

Hình ảnh được chị H.A chia sẻ đang gây xôn xao cộng đồng mạng

C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼A̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼c̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼4̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼ẹ̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼”̼b̼ã̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼A̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ũ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

Khoảnh khắc này được chị chụp vào buổi trưa ngày 2/4 tại bãi Rạch Vẹm, Phú Quốc

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼l̼a̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼”̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼”̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼e̼c̼k̼-̼i̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼V̼ẹ̼m̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼h̼y̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼A̼n̼ ̼V̼y̼ ̼(̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼F̼A̼P̼T̼V̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼

An Vy – diễn viên FAPTV cũng có khoảnh khắc hồn nhiên chụp ảnh “hái sao”

Quỳnh Anh Shyn cũng bị đào lại khoảnh khắc chụp hình với sao biển hồi tháng 6/2019

Phẫn nộ hơn cả là hình ảnh nhóm bạn bắt sao biển lên bờ và xếp thành dòng chữ “Candy” để chụp hình sống ảo

Cô gái này còn chịu khó xếp sao biển thành hình trái tim để chụp ảnh

Chàng trai này chụp ảnh với sao biển thôi chưa đủ còn cầm lên tay để thử cảm giác lạ?

Một chàng trai khác vô tư chụp 1001 dáng với sao biển

C̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼”̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼”̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼g̼i̼â̼y̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼”̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼”̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼

̼T̼á̼c̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼o̼ả̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼”̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼Đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ả̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼u̼ỷ̼ ̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼!̼

Nguồn ảnh: Instagram, Facebook

Nguồn:https://kenh14.vn/tu-vu-sao-bien-chet-kho-o-phu-quoc-dan-mang-tiep-tuc-dao-them-hang-loat-hinh-song-ao-day-toi-loi-cua-du-khach-20210407220134246rf20210408135348957.chn