Đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

K̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼ô̼m̼ ̼”̼c̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼”̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼.̼
̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼
̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼Y̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼(̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼Y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼D̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼u̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼h̼,̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼,̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼o̼á̼i̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼Đ̼ứ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼:̼ ̼D̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼à̼y̼,̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ả̼n̼h̼,̼ ̼d̼à̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼,̼ ̼t̼h̼ô̼ ̼b̼ạ̼o̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼k̼ĩ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼.̼.̼.̼

̼Đ̼ứ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼

̼C̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ạ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼r̼á̼c̼h̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼è̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼é̼p̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼m̼á̼u̼.̼

̼Đ̼a̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼a̼m̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼â̼y̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼a̼o̼ ̼d̼a̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ơ̼,̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼.̼

̼K̼i̼ê̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼

T̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

Nguồn:https://kenh14.vn/dang-hung-huc-lam-tran-nam-thanh-nien-phai-di-cap-cuu-vi-bi-chay-mau-dut-day-ham-duong-vat-20210405205223155.chn