N̼ữ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼B̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼.̼̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼P̼.̼P̼h̼ú̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼/̼/̼/̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼5̼.̼4̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼.̼ ̼(̼4̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼P̼.̼P̼h̼ú̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼;̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼)̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ả̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼g̼ầ̼n̼.̼
̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼ì̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼a̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼d̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.C̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼D̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼”̼.̼
̼D̼o̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼2̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼o̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼
̼T̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼(̼P̼.̼P̼h̼ú̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼,̼ ̼Q̼.̼B̼ắ̼c̼ ̼T̼ừ̼ ̼L̼i̼ê̼m̼)̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼d̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼.̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼a̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼-̼ ̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼4̼.̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

C̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.Ả̼N̼H̼ ̼T̼R̼Ầ̼N̼ ̼C̼Ư̼Ờ̼N̼G̼
̼“̼L̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ì̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ì̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ấ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼ì̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼.̼ ̼D̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼d̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼.̼A̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼O̼a̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼
N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼
̼“̼C̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼ẩ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼é̼ ̼O̼a̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼4̼.̼4̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼H̼.̼ ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.Ả̼N̼H̼ ̼C̼T̼V̼
̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼à̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼n̼g̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼.̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼P̼.̼T̼a̼m̼ ̼Đ̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼K̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼P̼.̼D̼ị̼c̼h̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼Q̼.̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼)̼.̼
̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼̼̼̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼T̼o̼à̼n̼. Ả̼N̼H̼ ̼C̼Ô̼N̼G̼ ̼A̼N̼ ̼C̼U̼N̼G̼ ̼C̼Ấ̼P̼
̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼4̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼r̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼D̼i̼s̼c̼o̼v̼e̼r̼y̼ ̼C̼o̼m̼p̼l̼e̼x̼ ̼(̼P̼.̼D̼ị̼c̼h̼ ̼V̼ọ̼n̼g̼)̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼á̼t̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼à̼ ̼H̼.̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼
̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼Q̼.̼C̼ầ̼u̼ ̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

Nguồn:https://thanhnien.vn/doi-song/nu-lao-cong-bi-danh-tu-vong-bo-qua-hanh-phuc-nuoi-chau-va-bo-me-gia-1363940.html