N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼

N̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼4̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼1̼3̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼X̼á̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼4̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼N̼.̼K̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼3̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼K̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼.̼)̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼n̼i̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼(̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼)̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼T̼.̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼(̼3̼-̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼)̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼T̼.̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼

T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼g̼á̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼x̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼ ̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼K̼h̼u̼ ̼3̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼m̼ử̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼y̼ế̼u̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼T̼.̼ ̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼ ̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼4̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼ ̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

https://kenh14.vn/nu-sinh-lop-10-o-phu-tho-bi-me-nguoi-yeu-cu-goi-nguoi-den-hanh-hung-chan-dong-nao-anh-huong-tam-ly-20210407100322587.chn