Để có thể bảo vệ nhà Ngụy và tiếp tục giúp hậu duệ có thể duy trì tham vọng thống nhất thiên hạ, Tào Tháo đã để lại cho người kế thừa Tào Phi rất nhiều mãnh tướng. Trong đó, có 2 người bị Tào Phi ʜạɪ ᴄʜếᴛ, người còn lại thì bị phế truất làm thường dân. Vì sao?

Những năm cuối Đông Hán, Hán Thất suy yếu, thiên hạ đại ʟᴏạɴ. Tào Tháo dùng thiên tử lệnh chư hầu, chinh phạt tứ phương, trước ᴅɪệᴛ Viên Thuật, Lữ Bố sau ᴅɪệᴛ Viên Thiệu, Lưu Biểu, Hàn Toại,… đồng thời hàng phục Nam Hung Nô, Tiên Ti,… thống nhất phương Bắc.

Bên cạnh đó, Tào Tháo mở rộng đất đai canh tác, trồng trọt, khôi phục thủy lợi, coi trọng công nghiệp, thúc đẩy phát triển khu vực Trung Nguyên. Năm Công Nguyên 216, Tào Tháo được tấn phong làm Ngụy Vương, thành lập nước Ngụy trong lãnh thổ nhà Hán, định đô ở Nghiệp Thành.

Khi sự nghiệp thống nhất thiên hạ còn đang dang dở, bệnh tình của Tào Tháo bất ngờ chuyển biến nặng và ông qua đời ở Lạc Dương năm Công Nguyên 220.

Để có thể bảo vệ nhà Ngụy và tiếp tục giúp hậu duệ có thể duy trì tham vọng thống nhất thiên hạ, Tào Tháo đã để lại cho người kế thừa Tào Phi rất nhiều mãnh tướng. Trong đó, có 2 người bị Tào Phi ʜạɪ ᴄʜếᴛ, người còn lại thì bị phế truất làm thường dân. Vì sao?

Vu Cấm thời điểm thất bại trước Quan Vũ tại Phàn Thành.

Người đầu tiên là Vu Cấm, tự là Văn Tắc, người Bình quận, Thái Sơn, một võ tướng cuối thời Đông Hán, trước là thuộc hạ của Bào Tín, sau đi theo Tào Tháo nam chinh bắc chiến, công trạng lẫy lừng. Ông cùng với Trương Liêu, Trương Cáp, Từ Hoảng và Lạc Tiến được coi là Ngũ tử lương tướng của nhà Ngụy. Đáng tiếc, thất bại tại Phàn Thành trước Quan Vũ đã khiến Vu Cấm thân bại danh liệt.

Năm 219, Vu Cấm được giao nhiệm vụ dẫn quân giải vây cho tướng của Tào Tháo, là Tào Nhân tại Phàn Thành, khi đó đang bị Quan Vũ bao vây. Tuy nhiên, quân của ông bị Quan Vũ lợi dụng mưa lũ trên dòng Hán Thủy nhấn chìm, Trái với ý chí thà ᴄʜếᴛ không hàng của Bàng Đức, Vu Cấm giơ tay chịu chói và bị áp giải về Kinh Châu. Sau Quan Vũ bị Đông Ngô đánh bại, Vu Cấm lại bị áp tải về Giang Đông.

Năm Công Nguyên 221, Tào Phi xưng đế, Tôn Quyền thả Vu Cấm về Ngụy. Dù được Tào Phi ân xá và trả lại tước vị tướng quân cho nhưng Vu Cấm lại thường xuyên bị người khác nhạo báng.

Một năm sau đó, Vu Cấm lâm bệnh mất sau khi một lần thăm mộ thăm mộ Tào Tháo, nơi ông nhìn thấy bức minh họa trận Phàn Thành do Tào Phi sai người vẽ, có hình ảnh ông hàng Quan Vũ.

Hạ Hầu Thượng là một trong những võ tướng nổi bật nhất nhà Tào Ngụy thời kỳ hậu Tào Tháo.

Người thứ hai là Hạ Hầu Thượng, tự Bá Nhân, người Bái Quốc. Ông là cháu bà con với Hạ Hầu Uyên và cha của Hạ Hầu Huyền một quan viên của nhà Tào Ngụy.

Khi Tào Tháo bình định được Ký Châu, Hạ Hầu Thượng đảm nhận chực vụ Tư Mã quân đội, Ngũ quan tướng, Thiên Hoàng Môn Thị hầu.

Sau khi Tào Tháo qua đời, Hạ Hầu Thượng vẫn là võ tướng được Tào Phi trọng dụng, đảm nhận chức Chinh Nam Tướng quân, kiêm Thứ sử Kinh Châu, Giả Tiết, nắm giữ binh mã tại nhiều khu vực thuộc địa nhà Ngụy.

Dựa trên nền tảng đó, Hạ Hầu Thượng còn lập được đại công khi chiếm được khu vực Thượng Dung của Thục Hán, được tấn phong Chinh Nam Đại tướng quân. Sau đó, ông tiếp tục đánh bại Gia Cát Cẩn của Đông Ngô và được thăng làm Kinh Châu Mục.

Chiến công lẫy lừng, Hà Hầu Thượng hoàn toàn có cơ hội được làm Đại tướng quân nhà Ngụy, tuy nhiên, ông lại đột ngột lâm bệnh qua đời vào năm Công Nguyên 226.

Trước đó, vào năm Công Nguyên 224, Hạ Hầu Thượng có một ái thiếp, ông sủng ái người phụ nữ này còn hơn cả chính thê (vốn là người trong hoàng tộc Tào thị). Do đó, Tào Phi đã phái người ám sát vị ái thiếp này.

Hạ Hầu Thượng vô cùng đau buồn, ngày đêm mong nhớ người đẹp mà đổ bệnh, rồi qua đời vào một năm sau đó.

Tào Hồng là một trong những trọng thần được Tào Tháo tin tưởng nhất.

Người cuối cùng là Tào Hồng, tự Tử Liêm, người huyện Tiếu, Phái Quốc, một công thần khai quốc nước Tào Ngụy. Tào Hồng sớm đã đi theo Tào Tháo từ chiến dịch thảo phạt Đổng Trác.

Trong một lần Tào Tháo mở cuộc truy đuổi Đổng Trác và Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, nhưng bị bộ tướng Đổng Trác là Từ Vinh đem quân phục kích ở Huỳnh Dương, đ.â.m ᴄʜếᴛ ngựa của Tháo. Tháo bại trận, rút lui. Tào Hồng đã tình nguyện nhường ngựa cho Tào Tháo và nói rằng: “Thiên hạ có thể không có thuộc hạ, nhưng không thể không có chúa công!”.

Trong trận Quan Độ, Tào Hồng đã thành công trong việc bảo vệ đường vận lương khỏi các cuộc tấn công của Trương Cáp, Cao Lãm. Trong thời gian diễn ra trận Hán Trung, Tào Hồng cùng với thủ lĩnh người Di đánh bại quân của Ngô Lan và Lôi Đồng là hai tướng Thục Hán.

Vì thế, trong các thần tử của Tào Tháo thì ông là một trong những người thân cận nhất, tuy nhiên tính cách của ông có phần lỗ mãn, để mặc tướng sĩ dưới trướng làm điều tai hại, điều này gây nên hiềm khích giữa ông và người cháu Tào Phi.

Sau khi Tào Tháo mất, Tào Phi lên thay, vì vốn có hiềm khích với Tào Hồng nên đã tìm cơ hội trị tội. Tào Phi đã lấy lý do gia khách của ông làm điều càn quấy nên đã giam Tào Hồng vào ngục, tước bỏ chức tước. Biện Thái hậu biết được, bà khuyên Hoàng hậu của Tào Phi là Quách Nữ Vương nên Tào Hồng mới được thả, thế nhưng tài sản và chức tước bị cách tuột cả và Tào Hồng bị giáng làm dân thường.